BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 2687 / TCHQ - TXNK

V/v số liệu thu thuế tạm thu năm 2014

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Thực hiện Quyết định số 2238 / QĐ - KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về Kế hoạch kiểm toán năm 2015 và Quyết định số 2239 / QĐ - KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc giao nhiệm vụ về hoạt động kiểm toán năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Tổng cục Hải quan cung cấp Báo cáo Thu thuế tạm thu năm 2014 của Tổng cục Hải quan, báo cáo này đã được quy định tại phần I phụ lục 04 Thông tư 32 / 2006 / TT - BTC ngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính.


Do đó, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo số liệu thu thuế tạm thu năm 2014 (theo mẫu đính kèm), cụ thể:


  • Yêu cầu số liệu báo cáo phải phù hợp với số liệu của các tài khoản liên quan trên bảng cân đối kế toán năm 2014.


  • Số liệu cột 3, cột 8: “Trong đó quá hạn” là số quá hạn 135 ngày theo quy định tại khoản 5 Điều 22 Thông tư 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2014 đến 01/10/2014 và là số quá hạn 90 ngày theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 126 / 2014 / TT - BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2014 đến 31/12/2014.


Đề nghị các đơn vị khẩn trương gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) chậm nhất ngày 03/4/2015 (các đơn vị gửi file mềm vào địa chỉ email: qlnktt@customs.gov.vn để Cục Thuế XNK tổng hợp) hoặc liên hệ với đ/c Khánh: 098 345 67 88.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục hải quan các tỉnh và thành phố biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC HẢI QUAN….

----------

Phụ lục 08 d / KHKT - NSBNTHU THUẾ TẠM THU CỦA CỤC………NĂM 2014


Đơn vị tính: ĐồngLoại hình

Số phát sinh Đã nộ Dư phải thu đầu kỳ phải thu trong ngân

kỳ


p vào Đã than

sách (không t


h khoản

hu thuế) Dư cuối kỳ phải

Tổng số

Trong đó quá hạn

Tổng số Trong đó quá hạn

1

2

3 4 5 6

7

8

Tạm nhập-tái xuất

- Thuế nhập khẩu

- Thuế xuất khẩu

- Thuế TTĐB

- Thuế tự vệ

Tạm xuất-tái nhập

- Thuế nhập khẩu

- Thuế xuất khẩu

- Thuế TTĐB

- Thuế tự vệ

Sản xuất xuất khẩu

thu


- Thuế nhập khẩu

- Thuế xuất khẩu

- Thuế TTĐB

- Thuế tự vệ

Gia công

- Thuế nhập khẩu

- Thuế xuất khẩu

- Thuế TTĐB

- Thuế tự vệ

Đầu tư

- Thuế nhập khẩu

- Thuế xuất khẩu

- Thuế TTĐB

- Thuế tự vệ

Cộng