BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 2753 / TCHQ - TXNK

V/v khiếu nại trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03 / CVVP - MH ngày 09/3/2015 của Công ty TNHH Minh Hiếu về việc giải quyết khiếu nại trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe gắn máy hiệu Honda xuất xứ Ý. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Điều 3 Luật Khiếu nại, tố cáo số 09 / 1998 / QH10 ngày 02/12/1998: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kiểm tra, xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật của mình, nếu thấy trái pháp luật thì kịp thời sửa chữa, khắc phục để tránh phát sinh khiếu nại.


Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng xem xét lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến kiến nghị của Công ty tại công văn số 03 / CVVP - MH nêu trên và căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo số 09 / 1998 / QH10 ngày 02/12/1998; các văn bản quy phạm pháp luật về trị giá; cơ sở dữ liệu giá tại thời điểm nhập khẩu để giải quyết kiến nghị của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.


Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quan trước ngày 05/5/2015.


Tổng cục Hải quan chuyển công văn số 03 / CVVP - MH nêu trên để Cục Hải quan TP. Hải Phòng trả lời Công ty theo đúng quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Công ty TNHH Minh Hiếu (để biết);

  • Lưu: VT, TXNK -TG (05).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hoàng Tuấn