BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3356 / BYT - KCB

V/v giải quyết vướng mắc khi thanh toán BHYT liên quan đến đọc và ký kết quả cận lâm sàng

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016Kính gửi: - Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  • Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;

  • Y tế các Bộ, Ngành.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế nhận được một số ý kiến của cơ sở khám chữa bệnh và Sở Y tế tỉnh, thành phố phản ánh các vướng mắc liên quan đến việc không có cán bộ có đủ điều kiện theo quy định của Quy chế bệnh viện (được ban hành kèm theo Quyết định số 1895 / 1997 / QĐ - BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế) để đọc và ký trên phiếu kết quả xét nghiệm, chụp X-quang, dẫn đến khó khăn trong thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc này, bảo đảm thực hiện thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định và thống nhất trên phạm vi cả nước, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện xét nghiệm, chụp X-quang trước ngày 31 tháng 12 năm 2016 nhưng người đọc và ký kết quả chưa có đủ điều kiện theo quy định, nay để thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện như sau:

  1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cử người có đủ điều kiện theo quy định của Quy chế bệnh viện đọc và ký thẩm định kết quả xét nghiệm, chụp X-quang hoặc báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành hoặc Bộ Y tế) để cơ quan quản lý cấp trên cử người có đủ điều kiện theo quy định đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xem xét, thẩm định kết quả xét nghiệm, chụp X-quang đối với các hồ sơ, bệnh án chưa được quyết toán. Nếu thấy kết quả xét nghiệm, chụp X-quang là hợp lý và đúng quy trình thì ký xác nhận đã thẩm định để làm cơ sở thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thẩm định nêu trên.

  2. Đối với các trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (theo Quyết định số 135 / 1998 / QĐ - TTg ngày 31/07/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa) và các cơ sở khám, chữa bệnh ở đảo: Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm thẩm định và ký xác nhận vào kết quả xét nghiệm, chụp X-quang để làm cơ sở thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

  3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổng hợp chi phí của các hồ sơ bệnh án đã được thanh toán theo hướng dẫn tại mục 1 nêu trên, báo cáo Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố (đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế), báo cáo Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam (đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành).

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổng hợp, báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để được xem xét, giải quyết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • BHXH Việt Nam (để biết và chỉ đạo thực hiện);

  • Các Vụ, Cục: BHYT, KHTC, PC, K2ĐT;

  • Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Viết Tiến