BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5074 / TCHQ - QLRR

V/v phúc đáp công văn số 07 / CV - XNK

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Thế Giới Việt.

(Địa chỉ: Lô A5,A6,A7 Khu AI KCN Giao Long, xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 07 / CV - XNK ngày 21/3/2016 của Công ty TNHH Thế Giới Việt (MST: 1300463339) vướng mắc về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính trên cơ sở thông tin hồ sơ của Doanh nghiệp hiện có trên hệ thống thông tin hải quan tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.


Qua kiểm tra thông tin trên hệ thống cho thấy:


  • Thời gian qua tại một số thời điểm Công ty không đáp ứng điều kiện được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu do Công ty nợ thuế quá hạn tại thời điểm đăng ký tờ khai.


  • Tại thời điểm ngày 27/5/2016, Công ty được hệ thống thông tin hải quan đánh giá là đủ điều kiện được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu.


Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết./.



Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Tài chính (để b/c);

  • TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để biết);

  • Cục Thuế XNK (để biết);

  • Lưu VT, QLRR(02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Công Bình