BỘ TÀI CHÍNH 

------- 

Số: 5075 / TCHQ - ĐTCBL

V/v tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát linh kiện và xe máy điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

 • Cục Giám sát quản lý về hải quan;

 • Cục Thuế xuất nhập khẩu;

 • Cục Điều tra chống buôn lậu;

 • Ban Quản lý rủi ro hải quan.

Ngày 17/5/2016, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia ban hành Công văn số 96 / VPTT - TH về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong nhập khẩu xe và linh kiện lắp ráp xe hai bánh chạy điện. Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:


 1. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời Công văn số 96 / VPTT - TH ngày 17/5/2016 của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia tới các đơn vị trực thuộc (gửi kèm theo). Xử lý nghiêm theo quy định đối với cán bộ, công chức có hành vi tiếp tay, bao che cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép, gian lận trong việc nhập khẩu linh kiện, xe máy điện.


 2. Cục Điều tra chống buôn lậu


  1. Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, tập trung vào các đối tượng trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép than nghiêm trọng, phức tạp.


  2. Chủ động phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, thành phố; các lực lượng chức năng; chính quyền địa phương để thực hiện đồng bộ, hiệu quả chỉ đạo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong việc đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép linh kiện, xe máy điện trên phạm vi cả nước.


  3. Chủ trì, phối hợp với Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Ban Quản lý rủi ro hải quan rà soát quy định, tiêu chí, danh mục, quy định chính sách liên quan, hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.


 3. Cục Hải quan tỉnh, thành phố


  1. Thực hiện đúng quy trình, thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lô hàng linh kiện, xe máy điện nhập khẩu. Trong đó, lưu ý kiểm tra kỹ giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành và hóa đơn, chứng từ đối với lô hàng linh kiện, xe máy điện nhập khẩu, tránh để các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại để thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép linh kiện, xe máy điện qua biên giới gây mất an toàn giao thông, gây thất thu thuế.

  2. Tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin, sàng lọc đối tượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép linh kiện, xe máy điện qua biên giới.


Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Tổng cục trưởng (để b/c);

 • VPTT BCĐ389 (để p/h).

 • Cục GSQL, TXNK, Ban QLRR (để t/h);

 • Lưu: VT, ĐTCBL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Công Bình