BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5082 / TCHQ - GSQL

V/v địa điểm làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1444 / HQHN - GSQL ngày 10/5/2016 của Cục Hải quan TP Hà Nội về đề nghị cho phép các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tại địa bàn tỉnh Hòa Bình được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Hòa Bình. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 1. Về địa điểm làm thủ tục hải quan

  Căn cứ quy định tại Điều 22 Luật Hải quan, Điều 4 Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Điều 58 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu theo loại hình gia công, SXXK, chế xuất có trụ sở, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nay có nguyện vọng làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Hòa Bình thì Cục Hải quan TP Hà Nội căn cứ các quy định trên hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Hòa Bình, cụ thể như sau:

  • Đối với các tờ khai nhập khẩu đăng ký mới theo loại hình gia công, NSXXK, chế xuất: Doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Hòa Bình.

  • Đối với các tờ khai nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đang thực hiện dở dang tại các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP Hà Nội hoặc Cục Hải quan khác thì doanh nghiệp tiếp tục thực hiện cho đến khi sử dụng hết số nguyên phụ liệu đã nhập khẩu và việc hoàn thuế, không thu thuế (nếu có) thực hiện tại các Chi cục Hải quan này.

  Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP Hà Nội nơi doanh nghiệp đã làm thủ tục nhập khẩu có trách nhiệm trao đổi, cung cấp các thông tin liên quan về doanh nghiệp cho Chi cục Hải quan Hòa Bình biết như doanh nghiệp đã thông báo cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất; kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất (nếu đã thực hiện kiểm tra), tình hình chấp hành pháp luật hải quan của doanh nghiệp,...

 2. Về báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu

Căn cứ quy định tại Điều 60 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu với Chi cục Hải quan Hòa Bình.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hà Nội biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh