TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 717 / GSQL - TH

V/v nộp bổ sung C/O

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai


Trả lời công văn số 181 / HQĐNa - GSQL ngày 26/1/2016 của Cục Hải quan Đồng Nai về nộp bổ sung C/O mẫu D, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:


Cục Giám sát quản lý đang tổng hợp đề xuất báo cáo xử lý tổng thể các trường hợp C/O mẫu D cho các lô hàng thép Bo và sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo cho đơn vị được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Anh Tuấn