TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 734 / GSQL - TH

V/v vướng mắc trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.


Trả lời công văn số 3740 / HQHP - GSQL ngày 21 / 0 / 2016 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc liên quan đến chữ ký trên các C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Để xác định tính hợp lệ của C/O, Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O xác minh các C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Âu Anh Tuấn