THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1018 / QĐ - TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC XUẤT CẤP HÓA CHẤT SÁT TRÙNG TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH BÌNH THUẬN


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại văn bản số 1448 / UBND - KTN ngày 05 tháng 5 năm 2016, ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 4199 / BNN - TY ngày 24 tháng 5 năm 2016, Bộ Tài chính tại văn bản số 7219 / BTC - TCDT ngày 27 tháng 5 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4131 / BKHĐT - KTDT ngày 31 tháng 5 năm 2016,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 15.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Thuận để phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.


Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tiếp nhận và sử dụng số hóa chất được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • TTg, PTTg Vương Đình Huệ,

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ

    lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, NC, V.III, TH, TKBT;

  • Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG

 PHÓ THỦ TƯỚNG


Vương Đình Huệ