BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2307 / TCT - KK

V/v hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang.


Trả lời công văn số 844 / CT - KTr1 ngày 15/4/2016 của Cục Thuế tỉnh An Giang về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, sau khi lấy ý kiến của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ Luật Hải quan số 29 / 2001 / QH10 , Luật Hải quan số 42 / 2005 / QH11 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Hải quan số 29 / 2001 / QH10 , Nghị định số 154 / 2005 / NĐ - CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu không bao gồm giấy giới thiệu hay giấy ủy quyền.


Căn cứ Khoản 2 Điều 9, Điều 16, Điều 17 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT; thì:


Trường hợp Công ty TNHH MTV Chính Phượng có hàng hóa xuất khẩu đã được cơ quan hải quan kiểm tra theo đúng hướng dẫn tại công văn số 12485 / BTC - TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, công văn số 10024 / BTC - TCT ngày 22/7/2014 của Bộ Tài chính về một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền; Tờ khai hải quan của Công ty theo đúng quy định hiện hành; người ký trên ô 11 (Xác nhận của đại diện doanh nghiệp) của Phiếu ghi kết quả kiểm tra hàng hóa đính kèm tờ khai hải quan là nhân viên của Công ty TNHH MTV Chính Phượng được Công ty TNHH MTV Chính Phượng cấp giấy giới thiệu thì đề nghị Cục Thuế tỉnh An Giang kiểm tra, đối chiếu với các điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT, hồ sơ hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp để xem xét, giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp theo đúng quy định.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh An Giang được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng cục Hải quan;

  • Vụ PC;

  • Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Đại Trí