BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2767 / TCHQ - GSQL

V/v: cấp giấy phép tạm nhận 01 xe ô tô về tự bảo quản

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.


Trả lời công văn số 602 / HQHCM - GSQL ngày 12/3/2015 về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Tiếp theo công văn số 122 / GSQL - GQ3 ngày 10/02/2015 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh sử dụng mẫu Giấy tạm nhập khẩu xe ô tô/ xe gắn máy số 01: G / 2014 / TNK - OTO / XM - NG ban hành kèm theo Thông tư số 19 / 2014 / TT - BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính để cấp giấy phép tạm nhận về bảo quản đối với 01 chiếc xe ô tô hiệu Mercedes Benz S400 của Tổng Lãnh sự quán Cô-oét tại thành phố Hồ Chí Minh; giấy phép thể hiện nội dung tạm nhận xe về bảo quản và giấy phép không có giá trị đăng ký, lưu hành xe.


Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT,GSQL(03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh