BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 2808 / TCHQ - TXNK

V/v miễn tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2038 / HQHP - TXNK ngày 23/3/2015 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc miễn tiền chậm nộp đối với Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tây Hồ. Liên quan đến vấn đề xóa nợ tiền chậm nộp theo tinh thần Nghị quyết 63 / NQ - CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Luật số 71 / 2014 / QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 1/1/2015 không quy định nội dung về xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trước ngày 1/7/2013 của doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan đã nộp khoản nợ thuế gốc trước ngày 31/12/2014. Vì vậy, việc xóa tiền chậm nộp thực hiện theo quy định tại Điều 65 Luật quản lý thuế số 78 / 2006 / QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1, Điều 2 Luật số 21 / 2012 / QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và hướng dẫn thực hiện theo quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang