BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 2809 / TCHQ - TXNK

V/v vướng mắc gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 383 / HQĐNg - TXNK ngày 23/3/2015 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về vướng mắc thực hiện gia hạn nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại khoản 8 Điều 5 Nghị định 12 / 2015 / NĐ - CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015) thì một trong các trường hợp được gia hạn nộp thuế là: “...c) Không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng;…”.


Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền gia hạn thực hiện theo quy định tại Điều 135 Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC ngày 30/3/2015 của Bộ Tài chính. Đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nẵng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang