BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 2811 / TCHQ - TXNK

V/v thuế bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Ferroli Asean. (Khu Công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01 / NK - BVMT ngày 04/3/2015 của Công ty TNHH Ferroli Asean vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường. Về vấn đề này, tiếp theo công văn số 2497 / TCHQ - TXNK ngày 24/03/2015, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Tổng cục Hải quan đã chuyển công văn kiến nghị của Công ty đến Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) để Vụ Chính sách thuế chủ trì xử lý. Đề nghị Công ty liên hệ với Vụ Chính sách thuế để được hướng dẫn cụ thể.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Ferroli Asean được biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Chính sách thuế (BTC) (để p / hợp) ;

  • Lưu: VT, TXNK-CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng