BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2847 / BCT - XNK

V/v tạm nhập tái xuất cát xây dựng

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Tổng cục Hải quan


Trả lời công văn số 168 / GSQL - GQ1 ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Tổng cục Hải quan - Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc tạm nhập tái xuất cát xây dựng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:


  1. Theo quy định tại Thông tư số 04 / 2012 / TT - BXD ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, cát xây dựng (cát tự nhiên) là mặt hàng thuộc Danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng không được phép xuất khẩu.


    Theo quy định tại Khoản 1, điều 11 Nghị định số 187 / 2013 / NĐ - CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý; mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài: “Tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này và hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu theo quy định của pháp luật; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, doanh nghiệp phải có giấy phép của Bộ Công Thương”.


  2. Ngày 20 tháng 01 năm 2015, Bộ Công Thương có công văn số 625 / BCT - XNK kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục được làm thủ tục tạm nhập tái xuất cát từ Campuchia qua Việt Nam để tái xuất sang nước thứ ba tại cơ quan hải quan, không phải xin giấy phép Bộ Công Thương (như đã thực hiện trong năm 2009, sau khi Bộ Công Thương báo cáo và được Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đồng ý). Ngày 13 tháng 02 năm 2015, Văn phòng Chính phủ có công văn số 1217 / VPCP - QHQT thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, theo đó việc tạm nhập tái xuất từ Campuchia đi nước thứ ba thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.


Do vậy, theo các quy định của pháp luật hiện hành và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 1217 / VPCP - QHQT của Văn phòng Chính phủ dẫn trên, các doanh nghiệp khi kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng cát xây dựng (cát tự nhiên) phải có giấy phép của Bộ Công Thương.


Bộ Công Thương xin gửi kèm theo công văn này các văn bản: số 625 / BCT - XNK của Bộ Công Thương ngày 20 tháng 01 năm 2015, số 1217 / VPCP - QHQT của Văn phòng Chính phủ ngày 13 tháng 02 năm 2015./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Tài chính;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Trần Tuấn Anh