BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 2908 / TCHQ - KTSTQ

V/v hướng dẫn phân loại và xử lý thuế mặt hàng Đại táo

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.


Trả lời công văn số 2611 / BC - HQLS ngày 06/9/2014 của Cục Hải quan Lạng Sơn về việc xử lý vướng mắc phân loại hàng hóa và xử lý truy thu thuế đối với mặt hàng Đại táo, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu nội dung các công văn số 3753 / TCHQ - TXNK ngày 08/7/2013 và công văn số 6176 / TCHQ - TXNK ngày 29/5/2014 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn phân loại mặt hàng Đại táo để rà soát các Doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng này, ấn định thuế (nếu có) theo qui định tại Luật quản lý thuế.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Cục Thuế xuất nhập khẩu (để t/h);

  • Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);

  • Lưu: VT, KTSTQ (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Phan Đăng Hùng