BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số: 2964 / TCHQ - TXNK

V/v mã số mặt hàng Bộ đèn tia cực tím Watts

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH XNK Long Thịnh.

(Số 7 ngách 147 / 67 phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 19 / CV / LTC ngày 18/3/2015 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Long Thịnh đề nghị kiểm tra việc áp mã thuế XNK đối với mặt hàng Bộ đèn tia cực tím Watts (tên Tiếng Anh là Watts UV Disinfection Systems). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 156 / 2011 / TT - BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính:


  Mã số hàng hóa 8539.49.00 áp dụng cho các mặt hàng thuộc phân nhóm “- Bóng đèn tia cực tím hoặc bóng đèn tia hồng ngoại; đèn hồ quang:”, thuộc nhóm 85.39 “Đèn điện dây tóc hoặc đèn phóng điện, kể cả đèn pha gắn kín và đèn tia cực tím hoặc tia hồng ngoại; đèn hồ quang”


  Tham khảo Chú giải chi tiết HS nhóm 85.39 bao gồm:


  “Những đèn điện có vỏ bọc bằng thủy tinh hoặc thạch anh với những hình dạng khác nhau, chứa những yếu tố cần thiết để biến đổi năng lượng điện thành ánh sáng (kể cả tia cực tím hoặc tia hồng ngoại).


  Đèn tia cực tím dùng trong y học, các phòng thí nghiệm diệt khuẩn hoặc cho các mục đích khác. Loại đèn này thường được cấu tạo dạng ống bằng thạch anh nấu chẩy có chứa thủy ngân và đôi khi có bao bên ngoài. Một số khác được gọi là đèn cho ánh sáng đen (ví dụ: dùng trong rạp hát).”


 2. Trường hợp hàng hóa của Công ty TNHH XNK Long Thịnh đề nghị tư vấn mã số hàng hóa chưa làm thủ tục nhập khẩu và chưa có hàng hóa thực tế nhập khẩu. Mặt khác, do hàng hóa là Bộ đèn tia cực tím, là sản phẩm mang tính đặc thù thường được dùng trong y học, các phòng thí nghiệm diệt khuẩn,... cần phải được phân tích hoặc giám định để xác định rõ bản chất hàng hóa, do vậy chưa đủ cơ sở để trả lời cụ thể mã số hàng hóa.


 3. Trường hợp Công ty đề nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số đối với hàng hóa dự kiến nhập khẩu thì thực hiện như sau:


  1. Về thủ tục xác định trước mã số:   Theo quy định tại Điều 24 Nghị Định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ thì:


   • Tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số đến Tổng cục Hải quan.


   • Có trách nhiệm tham gia đối thoại với cơ quan hải quan nhằm làm rõ nội dung đề nghị xác định trước mã số theo đề nghị của cơ quan hải quan.


   • Thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Hải quan trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi nào liên quan đến hàng hóa đã đề nghị xác định trước mã số, trong đó nêu nội dung, lý do, ngày, tháng, năm có sự thay đổi.


  2. Về hồ sơ xác định trước:


Theo quy định tại Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/04/2015 thì hồ sơ đề nghị xác định trước mã số gồm:


 • Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01 / XĐTMS / TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;


 • Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.


Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH XNK Long Thịnh được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

 • Lưu: VT; TCHQ-TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng