BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3860 / BTC - TCHQ

V/v xử lý thuế xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24T đến dưới 45T giai đoạn 2008-2009

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.


Trả lời công văn số 503 / HQHP - TXNK ngày 19/1/2015 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo về việc xử lý thuế nhập khẩu xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn trong giai đoạn từ ngày 01/1/2008 đến ngày 21/12/2009 theo công văn hướng dẫn số 8344 / BTC - TCHQ ngày 24/6/2014, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


  • Căn cứ các công văn số 3961 / VPCP - KTTH ngày 09/6/2010 và công văn số 6976 / VPCP - KTTH ngày 21/8/2013 của Văn phòng Chính phủ; công văn số 7077 / BTC - CST ngày 02/6/2010 và công văn số 10006 / BTC - TCHQ ngày 31/7/2013 của Bộ Tài chính;


  • Ngày 24/6/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 8344 / BTC - TCHQ hướng dẫn việc xử lý thuế đối với xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24T đến dưới 45T nhập khẩu trong giai đoạn từ 01/1/2008 đến 21/12/2009;


Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ các văn bản hướng dẫn nêu trên và thực tế hồ sơ vụ việc phát sinh tại đơn vị, nếu số xe báo cáo tại công văn số 503 / HQHP - TXNK nêu trên được xác định là xe ô tô tải tự đổ có tổng trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn nhập khẩu trong giai đoạn từ ngày 01/01/2008 đến ngày 21/12/2009 nhưng sơ suất chưa thống kê báo cáo theo Điện khẩn số 01 / ĐK ngày 13/5/2013 của Tổng cục Hải quan, thì xử lý thuế đối với 20 tờ khai của 07 doanh nghiệp nêu tại công văn số 503 / HQHP - TXNK theo các văn bản đã hướng dẫn nêu trên và kiểm điểm trách nhiệm về việc báo cáo số liệu không chính xác.


Bộ Tài chính có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ CST, Vụ Pháp chế (để biết);

  • Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái