BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2005 / TCHQ - TXNK

V/v tách doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 18 / HQTTH - NV ngày 7/1/2015 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tách doanh nghiệp của Công ty TNHH Hanesbrand Việt Nam, Chi nhánh Huế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Để có cơ sở thực hiện việc chuyển nợ trên hệ thống kế toán tập trung, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế làm rõ các vấn đề sau:


  1. Tại đoạn thứ 1 công văn số 18 / HQTTH - NV , Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế có nêu: Công ty TNHH Hanesbrand Việt Nam, Chi nhánh Huế (MST 0900277558001) sẽ chính thức tách khỏi Công ty TNHH Hanesbrand Việt Nam, trở thành công ty có pháp nhân độc lập với tên gọi mới là Công ty TNHH Hanesbrand Việt Nam Huế (MST 3301559929) và được BQL các KCN Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận đầu tư. Sau khi tách, Công ty TNHH Hanesbrand Việt Nam Huế sẽ tiếp quản toàn bộ các dự án đầu tư tại KCN Phú Bài và nhận chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ từ Công ty TNHH Hanesbrand Việt Nam, chi nhánh Huế.


    Tuy nhiên, tại đoạn thứ 2, đơn vị lại nêu chuyển nợ thuế của Công ty TNHH Hanesbrand Việt Nam, Chi nhánh Huế để chuyển sang Công ty TNHH Hanesbrand Việt Nam. Như vậy, có sự không thống nhất giữa tên gọi các Công ty.


  2. Khoản 3 Điều 151 Luật doanh nghiệp số 60 / 2005 / QH11 ngày 29/11/2005 quy định: “Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ; khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác”.


Đối chiếu với trường hợp Công ty TNHH Hanesbrand Việt Nam, Chi nhánh Huế, để quyết định phương án kỹ thuật thực hiện việc chuyển nợ trên hệ thống, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế nêu rõ sau khi chuyển nợ từ Công ty có mã số thuế 0900277558001 sang Công ty có mã số thuế 3301559929 thì mã số thuế 0900277558001 có tiếp tục phát sinh nợ thuế nữa hay không hay đóng hẳn mã số thuế này?


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK - QLN (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang