TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 313 / GSQL - GQ2

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 0103 / 15 - FIN / SEV ngày 12/3/2015 và công văn số 0104 / 15 - FIN / SEV ngày 3/4/2015 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) nêu vướng mắc khi nhập khẩu linh kiện từ các đối tác trong nước và ngoài nước để đóng gói cùng linh kiện do IPV sản xuất để xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Liên quan đến hoạt động nhập khẩu linh kiện từ trong nước và nước ngoài để kiểm tra, đóng gói cùng với linh kiện do SEV sản xuất thành bộ linh kiện phục vụ cho hoạt động xuất khẩu, Bộ Tài chính đã có công văn số 11941 / BTC - TCHQ ngày 26/8/2014 trả lời SEV. Theo đó, do hoạt động này SEV đều qua công đoạn phân loại, kiểm tra chất lượng, đóng gói trên dây chuyền SEV, theo tiêu chuẩn của SEV và mang nhãn hiệu SEV nên được đăng ký tờ khai theo mục đích sản xuất, không phải là hoạt động mua bán trực tiếp.


Do vậy, Cục Giám sát quản lý kính chuyển công văn dẫn trên của SEV để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh căn cứ thực tế hoạt động nhập khẩu linh kiện và các công đoạn kiểm tra, đóng gói tại SEV và hướng dẫn tại công văn số 11941 / BTC - TCHQ dẫn trên để hướng dẫn SEV thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.


Ngoài ra, khi đóng gói các linh kiện để xuất khẩu, yêu cầu SEV phải thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa trong đó có thông tin về xuất xứ theo quy định tại Nghị định số 89 / 2006 / NĐ - CP ngày 30/9/2006 của Chính phủ.


Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị gửi công văn về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn cụ thể./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • C.ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (thay t/l);

    (KCN Yên Phong I, Yên Phong, Bắc Ninh)

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha