TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 317 / GSQL - TH

V/v hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan.

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH thương mại dịch vụ giao nhận vận tải Việt.

(Đ/c: số 21A, ngách 50, ngõ Thái Thịnh II, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP. Hà Nội)


Trả lời công văn số 18 / CV ngày 24/03/2015 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ giao nhận vận tải Việt đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Công ty đã tự rà soát, kiểm tra theo quy định tại Nghị định 14 / 2011 / NĐ - CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ và Thông tư số 80 / 2011 / TT - BTC ngày 09/06/2011 của Bộ Tài chính và thấy đã đáp ứng đủ điều kiện. Tuy nhiên, hiện tại các quy định về đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện theo Điều 20 Luật Hải quan năm 2014 và Thông tư số 12 / 2015 / TT - BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính.


Do vậy, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Công ty kiểm tra, rà soát quy định tại Luật Hải quan và Thông tư 12 / 2015 / TT - BTC để bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha