BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3263 / TCHQ - TXNK

V/v kê khai tên hàng và áp mã HS cho các mặt hàng thuộc nhóm 94.05

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

(đ/c: số 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội)


Trả lời công văn số 1184 / KDVT - RD ngày 03/4/2015 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc kê khai tên hàng và phân loại các mặt hàng đèn LED thuộc nhóm 94.05, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Thông tư số 164 / 2013 / TT - BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;


Căn cứ Thông tư số 156 / 2011 / TT - BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;


Căn cứ Thông tư số 14 / 2015 / TT - BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:


  1. Bộ Tài chính đã có công văn số 12098 / BTC - CST ngày 28/8/2014 hướng dẫn phân loại mặt hàng “đèn LED hoàn chỉnh thường có cấu tạo gồm các đi ốt phát quang, mạch điện nắn dòng, chuyển đổi điện thế, đầu đấu nối (ví dụ như đui đèn), bóng đèn bao bên ngoài. Đèn này chiếu sáng ngay được khi đấu nối vào nguồn điện, được phân loại vào nhóm 94.05, mã số 9405.40.99, thuế nhập khẩu ưu đãi 10%”.


  2. Nếu mặt hàng nhập khẩu của công ty là các sản phẩm đèn, sử dụng nguồn sáng LED, loại được sử dụng ở nơi công cộng hoặc đường phố lớn, thì thuộc Nhóm 94.05: “Đèn và bộ đèn kể cả đèn pha và đèn rọi và bộ phận của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự; có nguồn sáng cố định thường xuyên, và bộ phận của chúng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 9405.40: “- Đèn và bộ đèn điện khác”, mã số 9405.40.50: “- - Loại khác, được sử dụng ở nơi công cộng hoặc đường phố lớn.”


  3. Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh của công ty về việc kê khai tên hàng và áp mã HS chưa chính xác của một số doanh nghiệp nhập khẩu đối với mặt hàng đèn LED thuộc nhóm

94.05. Đồng thời, đề nghị công ty hỗ trợ, làm rõ sự khác biệt về cấu tạo, tiêu chí kỹ thuật cụ thể giữa mặt hàng đèn LED (như được hướng dẫn tại công văn số 12098 / BTC - CST ) và các loại đèn

LED sử dụng ở đường phố, hay đèn trần, đèn tường, sử dụng nguồn sáng LED để Tổng cục Hải quan hướng dẫn phân loại thống nhất.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái