BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3291 / TCHQ - GSQL

V/v vướng mắc về trường hợp của DNTN Chế biến gỗ Đại Lâm

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.


Trả lời công văn số 134 / HQKG - NV ngày 03/02/2015 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang xin ý kiến về trường hợp của DNTN chế biến gỗ Đại Lâm theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 670 / TCHQ - GSQL ngày 26/01/2015, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Đối với vướng mắc các hồ sơ tạm nhập tái xuất quá hạn chưa thanh khoản do thiếu chứng từ thanh toán:


  Quyết định số 797 / QĐ - ĐKKD ngày 17/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang là Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, không phải văn bản về việc doanh nghiệp chính thức giải thể, Doanh nghiệp phải giải thể trong thời gian 06 tháng kể từ ngày bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trình tự thủ tục giải thể gồm có: thông qua quyết định giải thể, tổ chức thanh lý tài sản của doanh nghiệp, quyết định giải thể phải gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ (trong đó có khoản nợ thuế)...


  Căn cứ Khoản 2 Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác; Căn cứ Khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.


  Theo đó, trường hợp doanh nghiệp còn các khoản nợ thuế với cơ quan Hải quan thì chưa thể hoàn thành thủ tục giải thể được, doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ thuế với cơ quan Hải quan trong thời gian tối đa 06 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể trước khi hoàn thành thủ tục giải thể doanh nghiệp.


  Do vậy, đối với vướng mắc các khoản nợ thuế phát sinh đối với hàng tạm nhập tái xuất quá hạn chưa thanh khoản, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp thanh toán trước thời hạn 06 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.


  Đối với các tờ khai tạm nhập tái xuất chưa thanh khoản do nợ chứng từ thanh toán qua ngân hàng: Doanh nghiệp chưa hoàn thành thủ tục giải thể, vì vậy đề nghị Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Chi cục Hải quan CK Giang Thành thực hiện theo nội dung hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 670 / TCHQ - GSQL ngày 26/01/2015.


 2. Về vướng mắc quá hạn làm thủ tục nhập khẩu lô hàng gỗ 67,623m3 gỗ của DNTN chế biến gỗ Đại Lâm:

Căn cứ Khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.


Như vậy, nếu doanh nghiệp có đủ cơ sở chứng minh được lô hàng 67,623m3 gỗ đã được vận chuyển vào Việt Nam và đang chịu sự giám sát của Chi cục HQCK quốc tế Hà Tiên là tài sản của doanh nghiệp thì căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp năm 2005 trên, chủ doanh nghiệp tư nhân phải trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản là 67,623m3 gỗ nói trên.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ PC-TCHQ;

 • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh