BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3292 / TCHQ - GSQL

V/v thành lập kho hàng không kéo dài tại 200 / 8 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn số 4542 / BTC - TCHQ ngày 04/3/2015 về việc thành lập kho hàng không kéo dài tại 200 / 8 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện như sau:


  1. Bố trí cán bộ công chức, phương án tổ chức lực lượng và báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Vụ Tổ chức cán bộ).


  2. Xây dựng quy trình hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chưa được làm thủ tục hải quan, hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan, được vận chuyển từ kho hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài về kho hàng không kéo dài 200 / 8 phố Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội và ngược lại và báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để triển khai thực hiện.


Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện nội dung trên./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Tổ chức cán bộ (để phối hợp);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh