BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3293 / TCHQ - GSQL

V/v xuất khẩu khoáng sản

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan Thừa Thiên Huế


Trả lời công văn số 251 / HQTTH - NV ngày 31/3/2015 của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế báo cáo vướng mắc khi làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về Phiếu phân tích mẫu của phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS: Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật Hải quan số 54 năm 2014; Điều 5 Thông tư số 41 / 2012 / TT - BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công thương thì cơ quan Hải quan căn cứ Phiếu phân tích mẫu của phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VTLAS để thông quan cho lô hàng khoáng sản xuất khẩu theo quy định hiện hành.


  2. Thông tư số 41 / 2012 / TT - BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công thương không quy định việc Phòng thử nghiệm đạt chuẩn VILAS của chính doanh nghiệp xuất khẩu không được cấp Phiếu phân tích mẫu cho khoáng sản xuất khẩu của Công ty đó, với điều kiện Phòng thử nghiệm phải có chức năng thử nghiệm mặt hàng khoáng sản xuất khẩu.


  3. Việc kiểm tra lại mẫu đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể tại công văn số 7971 / TCHQ - GSQL ngày 23/12/2013. Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế, trước mắt đề nghị Cục Hải quan Thừa Thiên Huế thực hiện đúng theo hướng dẫn tại công văn 7971 / TCHQ - GSQL ngày 23/12/2013.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Thừa Thiên Huế biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh