BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3302 / TCHQ - GSQL

V/v triển khai thí điểm mô hình giám sát hải quan áp dụng đề án mã vạch tại cảng Nam Hải

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.


Để triển khai quy định tại khoản 2, khoản 6 Điều 41 Luật Hải quan, Điều 34 Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP và trên cơ sở đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về triển khai việc kết nối Hệ thống thông tin với Công ty CP cảng Nam Hải trong công tác giám sát hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Trang bị máy đọc mã vạch:


  1. Giao Cục Hải quan thành phố Hải Phòng phối hợp với Cục Công nghệ thông tin lắp đặt máy đọc mã vạch tại cổng cảng và các địa điểm hàng hóa nhập khẩu đưa ra khu vực giám sát hải quan (đối với hàng nhập khẩu) và tại văn phòng cảng hoặc địa điểm khác thuận tiện (đối với hàng hóa xuất khẩu) cho Công ty CP Nam Hải, đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt.


  2. Cục Hải quan thành phố Hải Phòng hướng dẫn Công ty CP cảng Nam Hải thực hiện thao tác máy đọc mã vạch, cử cán bộ thường xuyên phối hợp, hỗ trợ cảng Nam Hải trong hoạt động giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu đưa vào, đưa ra khu vực giám sát hải quan tại cảng Nam Hải.


  3. Sau khi hoàn chỉnh quy trình và lắp đặt xong máy đọc mã vạch, thông báo rộng rãi đến người khai hải quan, người vận chuyển hàng hóa tại cảng Nam Hải để triển khai thực hiện.


 2. Cục Hải quan thành phố Hải Phòng hoàn chỉnh quy trình giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu chuyên chở bằng container áp dụng tại cảng Nam Hải theo đề xuất tại công văn số 2213 / HQHP - GSQL ngày 30/3/2015 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, trình Tổng cục Hải quan phê duyệt trước khi ban hành.


 3. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tiếp tục nghiên cứu về tiêu chí chia sẻ, kết nối, chuẩn dữ liệu, hạ tầng kết nối và bảo mật thông tin. Sau khi hoàn thành báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn thực hiện.


Trong thời gian thực hiện thí điểm, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo vướng mắc (nếu có) để Tổng cục Hải quan có hướng dẫn kịp thời.


Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục CNTT & TKHQ (để t/h);

 • Cty CP cảng Nam Hải

  (Đ/c: Số 201 Ngô Quyền, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) (để p/h);

 • Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh