BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3303 / TCHQ - GSQL

V/v in bổ sung tem đánh dấu đối với hành lý nghi vấn khi kiểm tra qua máy soi tại nhà ga T2 Nội Bài

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.


Nhằm đảm bảo công tác quản lý, giám sát đối với hành lý của hành khách nhập cảnh có nghi vấn tại nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Trong thời gian chờ Tổng cục Hải quan trang bị Hệ thống giám sát đối với hành lý của người nhập cảnh có nghi vấn tại nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài (dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2015), đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội rà soát số lượng tem còn lại để đánh dấu hành lý của hành khách nhập cảnh có nghi vấn, in bổ sung thêm số lượng tem phù hợp để sử dụng đến hết tháng 12 / 2015 .


  2. Về mẫu tem: Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số 15424 / TCHQ - GSQL ngày 30/12/2014 của Tổng cục Hải quan để in ấn.


Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ TVQT (để theo dõi);

  • Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh