BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3319 / TCHQ - TXNK

V/v phân loại mặt hàng Amoni clorua

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty CP Xuất Nhập khẩu Hà Anh.

(Đ/c: khối 1, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 42 / CV - PKD ngày 16/3/2015 của Công ty CP XNK Hà Anh đề nghị xác định lại mã số lô hàng nhập khẩu “Ammonium Chloride” thuộc tờ khai Hải quan số 10028955426 / A11 ngày 30/1/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Cảng Đình Vũ - Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 156 / 2011 / TT - BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;


Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164 / 2013 / TT - BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính;


Thông báo kết quả phân tích số 0198 / TB - CNHP ngày 11/02/2015 và công văn số 59 / CNHP - NV ngày 31/03/2015 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK Chi nhánh tại TP. Hải Phòng thì:


Mặt hàng nhập khẩu của Công ty có kết quả phân tích là amoni clorua với hàm lượng lớn hơn 94% theo khối lượng thuộc nhóm 28.27 “Clorua, clorua oxit và clorua hydroxit; bromua và oxit bromua; iođua và iođua oxit”, mã số 2827.10.00 “- Amoni clorua”.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Xuất Nhập khẩu Hà Anh biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);

  • Trung tâm PTPL hàng hóa XNK chi nhánh tại Hải Phòng;

  • Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng