BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3322 / TCHQ - GSQL

V/v kiểm tra, giám sát hải quan tại khu cách ly

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan thành phố Hà Nội;

  • Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng;

  • Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 785 / HQHCM - GSQL ngày 26/3/2015 và công văn số 847 / HQHCM - GSQL ngày 01/4/2015 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc khi thực hiện công văn số 2331 / TCHQ - GSQL ngày 19/3/2015 và Thông tư số 149 / 2010 / TT - BTC ngày 27/9/2010 Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Tại điểm c, điểm d khoản 1 và khoản 2 công văn số 2331 / TCHQ - GSQL ngày 19/3/2015 thì doanh nghiệp chỉ mở tờ khai xuất khẩu trong trường hợp hàng hóa có có nguồn gốc nhập khẩu, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam mà doanh nghiệp cần hoàn thuế. Việc kê khai bảng tổng hợp (mẫu 03) kèm tờ khai nhập khẩu được thực hiện đối với trường hợp hàng hóa quy định tại điểm d khoản 1 công văn số 2331 / TCHQ - GSQL nêu trên. Cơ quan hải quan chỉ xác định thực xuất đối với hàng hóa thực hiện mở tờ khai xuất khẩu.


  2. Các biểu mẫu tại công văn số 2331 / TCHQ - GSQL ngày 19/3/2015 hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát hải quan tại khu cách ly phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. Theo quy định tại điểm 2 Điều 3 Thông tư số 149 / 2010 / TT - BTC ngày 27/9/2010 thì doanh nghiệp có trách nhiệm: “Lập bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ hàng ngày theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này và xuất hóa đơn bán hàng cuối mỗi ngày;...”. Như vậy, mẫu 01 của Thông tư 149 / 2010 / TT - BTC nêu trên là cơ sở để doanh nghiệp xuất hóa đơn bán hàng theo ngày, thực hiện nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước.


Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh