BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3327 / TCHQ - TXNK

V/v kết quả phân tích, giám định

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: - Trung tâm PTPL hàng hóa XNK chi nhánh tại TP Đà Nẵng;

- Chi cục Hải quan CK Cảng Đà Nẵng.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 78 / CV - QNEC ngày 30/3/2015 của Công ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam về việc kết quả giám định chuyên ngành khác với kết quả phân tích phân loại của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK chi nhánh tại Đà Nẵng đối với mặt hàng dây thép dự ứng lực đăng ký tại tờ khai số 100155231851 / A12 ngày 3/10/2014 tại Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng, (có Thông báo kết quả phân tích số 150 / TB - PTPL ngày 16/10/2014) và tại tờ khai số 100203588810 / A12 ngày 17/11/2014 tại Chi cục Hải quan cảng Đà Nẵng (có Thông báo kết quả phân tích số 197 / TB - PTPL ngày 8/12/2014). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 11 Quyết định số 4023 / QĐ - TCHQ ngày 09/12/2013 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu trong ngành Hải quan thì:


Nếu kết quả giám định khác với kết quả phân tích, đơn vị yêu cầu phân tích có văn bản trao đổi với đơn vị phân tích liên quan để đơn vị phân tích có trách nhiệm làm rõ kết quả phân tích. Trong trường hợp vượt quá phạm vi thẩm quyền xử lý khác nhau về kết quả giám định và kết quả phân tích, đơn vị phân tích báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Hải quan để có xử lý tiếp theo.


Đề nghị Trung tâm PTPL hàng hóa XNK chi nhánh tại TP Đà Nẵng và Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng đối chiếu với quy định dẫn trên để xử lý vướng mắc cho Công ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam (xin gửi kèm theo hồ sơ số 78 / CV - QNEC nêu trên). Báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan trước ngày 15/5/2015.


Tổng cục Hải quan thông báo để Trung tâm PTPL hàng hóa XNK chi nhánh tại TP Đà Nẵng và Chi cục Hải quan Cảng Đà Nẵng biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan Đà Nẵng;

  • Trung tâm PTPLHHXNK;

  • Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam; (KCN Thuận Yên, Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam)

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái