BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3329 / TCHQ - TXNK

V/v thực hiện hướng dẫn tại công văn 4582 / BCT - XNK và công văn 3415 / BCT - XNK của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Bộ Công Thương


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3415 / BCT - XNK ngày 07/04/2015 của Bộ Công Thương giải thích bổ sung nội dung công văn số 4582 / BCT - XNK ngày 28/5/2014 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhập khẩu ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống, chưa qua sử dụng không có giấy ủy quyền, có hợp đồng và chứng từ thanh toán trước ngày ban hành Thông tư số 20 / 2011 / TT - BCT ngày 12/5/2011 của Bộ Công Thương. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3328 / TCHQ - TXNK ngày 14/4/2015 gửi các Cục Hải quan địa phương có liên quan hướng dẫn việc thực hiện thủ tục nhập khẩu và xác định trị giá tính thuế xe ô tô nhập khẩu của các hợp đồng đã ký và thanh toán trước ngày 12/5/2011 theo đúng nội dung công văn số 4582 / BCT - XNK và công văn số 3415 / BCT - XNK của Bộ Công Thương.
  2. Còn 02 vấn đề đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể để cơ quan Hải quan thực 

    hiện:


    1. Thay đổi so với hợp đồng đã ký và thanh toán trước ngày 12/5/2011 về đơn giá, số lượng, chủng loại, dòng xe, đời xe, năm sản xuất (dẫn đến phải ký Phụ lục hợp đồng để điều chỉnh) nêu tại điểm 3 công văn số 4582 / BCT - XNK ngày 28/5/2014.


    2. Thời hạn từ nay đến 28/5/2015 (nêu tại điểm 4 Công văn 4582 / BCT - XNK ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương) là rất ngắn. Doanh nghiệp và cơ quan hải quan khó có thể hoàn thành thủ tục nhập khẩu hết số xe ô tô theo hợp đồng đã ký và đã thanh toán theo hướng dẫn tại Công văn 4582 / BCT - XNK ngày 28/5/2014 và Công văn 3415 / BCT - XNK ngày 07/4/2015.


Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, sớm có hướng dẫn để cơ quan hải quan thuận lợi trong thực hiện và doanh nghiệp hoàn thành việc nhập khẩu hàng hóa theo hợp đồng đã ký và thanh toán trước ngày 12/5/2011 theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 10521 / VPCP - KTTH ngày 12/12/2013 của Văn phòng Chính phủ.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu VT, TXNK-PG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái