BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3332 / TCHQ - GSQL

V/v quản lý giám sát hàng hóa XK, PTVT XNC tại Khu chuyển tải tạm vịnh Cam Ranh

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa


Trả lời công văn số 1317 / HQKH - NV ngày 27/12/2014, công văn số 85 / HQKH - NV ngày 23/01/2015 và công văn số 149 / HQKH - NV ngày 14/02/2015 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Luật Hải quan số 54 / 2014 / QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Quyết định số 581 / QĐ - CHHVN ngày 15/7/2014 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc công bố mở Khu chuyển tại tạm thời tại vịnh Cam Ranh; Quyết định 78 / QĐ - CHHVN ngày 27/01/2015 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc công bố mở Khu chuyển tại tạm thời tại vịnh Cam Ranh; Công văn số 4902 / CHHVN - CTHH ngày 18/11/2014 của Cục Hàng hải Việt Nam, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa thực hiện:


  1. Chỉ đạo tổ chức, bố trí lực lượng trên cơ sở biên chế hiện có để triển khai thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cam Ranh đối với hàng xuất khẩu là cát nhiễm mặn của Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển Môi trường xanh, Công ty Cổ phần Đất Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép tận thu từ dự án nạo vét luồng vịnh, không phát sinh biên chế và tổ chức mới;


  2. Thủ tục hải quan, chính sách quản lý mặt hàng, chính sách thuế thực hiện theo đúng các quy định hiện hành;


  3. Chỉ đạo xây dựng quy trình giám sát, tổ chức và bố trí lực lượng triển khai công tác giám sát mặt hàng cát nhiễm mặn của Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển Môi trường xanh, Công ty Cổ phần Đất Mới và Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép từ khu vực khai thác được vận chuyển bằng sà lan đến địa điểm tập kết hàng xuất khẩu là Khu chuyển tải tạm tại vịnh Cam Ranh để chuyển tải sang tàu biển xuất khẩu ra nước ngoài, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định;


  4. Chỉ đạo lực lượng kiểm soát, chống buôn lậu phối hợp với các cơ quan liên quan (Cảng vụ, Biên phòng) để có phương án tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật hải quan, lợi dụng, buôn lậu và gian lận thương mại;


  5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị báo cáo kịp thời Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn, giải quyết.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển Môi trường xanh (để thực hiện);

  • Công ty cổ phần Đất Mới (để thực hiện);

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép (để thực hiện);

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh