BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3341 / TCHQ - TXNK

V/v Phân loại mặt hàng pin sạc cho máy ảnh ống kính rời

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam

(Tầng 10, President Place, số 93 Nguyễn Du, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số số 01 / 2015 ngày 17/3/2015 đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng pin sạc cho máy ảnh ống kính rời và công văn số 02 / 2015 / CMV - VN ngày 27/3/2015 về việc hướng dẫn mã số cho mặt hàng nêu trên của Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Căn cứ quy định tại khoản 1a Điều 24 Nghị Định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/ 01 / 2015 của Chính Phủ thì điều kiện xác định trước mã số là tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số đối với hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

    Theo nội dung công văn số 02 / 2015 / CMV - VN ngày 27/3/2015, Công ty trình bày mặt hàng pin sạc cho máy ảnh ống kính rời nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số số 01 / 2015 đã được đăng ký nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư Hồ Chí Minh. Đối chiếu với khoản 1a Điều 24 Nghị Định 08 / 2015 / NĐ - CP thì trường hợp của Công ty không đáp ứng điều kiện xác định trước mã số.

  2. / / www .dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/156_2011_TT_BTC_14_11_2011.htm" class="a" target="_blank">Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156 / 201 1/TT-BTC ngày 15/11/2011 của Bộ Tài chính;

Tham khảo chú giải chi tiết HS2012 nhóm 85.06, 85.07; thì:

Mặt hàng pin cho máy ảnh có thể sạc lại, được sử dụng để lưu trữ điện và cung cấp khi có yêu cầu, được phân loại như ắc quy điện, thuộc nhóm 85.07, mã số chi tiết tùy thuộc vào thành phần cấu tạo của pin.

Tại công văn số 02 / 2015 / CMV - VN ngày 27/3/2015, Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam trình bày về việc đã khai báo mặt hàng trên theo các mã số khác nhau là 8506.50.00 và

8507.80.99 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư gia công - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và đều được cơ quan hải quan chấp nhận.

Theo phản ánh của Công ty, Tổng cục Hải quan đã có văn bản yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra và hướng dẫn Chi cục Hải quan thực hiện việc xác định mã số hàng hóa thống nhất, đúng quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam được biết./.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái