BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3345 / TCHQ - GSQL

V/v định mức hành lý và quà biếu, tặng được miễn thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Xử lý vướng mắc của một số đơn vị Hải quan về định mức hành lý được miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh; định mức quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về định mức hàng hóa là tài sản di chuyển được nhập khẩu miễn thuế, không chịu thuế; định mức hành lý của người nhập cảnh được miễn thuế; định mức quà biếu, quà tặng được miễn thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố áp dụng định mức hành lý được miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh, định mức quà biếu, tặng nhập khẩu của được miễn thuế tương tự như theo mức Nghị định số 66 / 2002 / NĐ - CP ngày 01/7/2002 của Chính phủ.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh