BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3349 / TCHQ - TXNK

V/v thẩm quyền hoàn thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 252 / HQBĐ - NV ngày 18/3/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định phản ánh vướng mắc về thẩm quyền hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Trước ngày 1/4/2015, áp dụng quy định tại Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể:


  Ngày 29/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 150 / 2013 / TT - BTC có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 và công văn số 18304 / BTC - TCHQ ngày 16/12/2014 hướng dẫn các Cục Thuế, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố xử lý khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa. Theo đó, cơ quan Hải quan có trách nhiệm hoàn trả khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa cho doanh nghiệp. Việc thực hiện hoàn trả khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa tương tự như các khoản thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khác theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC .


  Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC nêu trên quy định về hồ sơ, thủ tục xử lý đối với các khoản thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khác: “Hồ sơ, thủ tục xử lý đối với số tiền thuế được hoàn quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thực hiện theo hướng dẫn tại mục 6 Phần V Thông tư này.”;


  Khoản 4 Điều 26 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC nêu trên quy định: “Thẩm quyền quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa: Cơ quan hải quan nơi có phát sinh tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định.”;


  Điều 128 mục 6 Phần V Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC nêu trên quy định: Chi cục trưởng hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan quyết định việc hoàn thuế, không thu thuế, khấu trừ thuế cho người nộp thuế theo quy định tại Điều 127 Thông tư này.”.


  Do đó, thẩm quyền hoàn tiền nộp nhầm, nộp thừa (bao gồm cả tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa) cho doanh nghiệp là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan.


 2. Từ ngày 1/4/2015, áp dụng quy định tại Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính:

Khoản 1 Điều 49 quy định:


“1. Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là nộp thừa trong các trường hợp:


a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng đã nộp đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan; hàng hóa đã xuất khẩu nhưng nhập khẩu trở lại Việt Nam; hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định, sau đó đã thực tế xuất khẩu sản phẩm)...”


Khoản 4 Điều 49 quy định:


“4. Thẩm quyền quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa: Cơ quan hải quan nơi có phát sinh tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp; tiền phạt nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định.”


Căn cứ khoản 13 Điều 129 quy định:


“13. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan quyết định việc hoàn thuế, không thu thuế cho người nộp thuế theo quy định tại Thông tư này.”


Do đó, thẩm quyền hoàn tiền nộp nhầm, nộp thừa (bao gồm cả tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa) cho doanh nghiệp là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan.


Như vậy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan có thẩm quyền hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa cho doanh nghiệp.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

 • Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/h);

 • Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng