BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3366 / TCHQ - TXNK

V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;


Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số 01 / 2015 ngày 17/3/2015 đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng pin sạc cho máy ảnh ống kính rời và công văn số 02 / 2015 / CMV - VN ngày 27/3/2015 về việc hướng dẫn mã số cho mặt hàng nêu trên của Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến về việc này như sau:


 1. Căn cứ quy định tại khoản 1a Điều 24 Nghị Định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/ 01 / 2015 của Chính Phủ thì:


  Trường hợp Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam gửi đơn đề nghị xác định trước mã số số 01 / 2015 đối với mặt hàng pin sạc cho máy ảnh ống kính rời đã được đăng ký nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư Hồ Chí Minh nên không đáp ứng điều kiện xác định trước mã số.


 2. Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156 / 2011 / TT - BTC ngày 15/11/2011 của Bộ Tài chính;


  Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 85.06, 85.07; thì:


  Mặt hàng pin cho máy ảnh có thể sạc lại, được sử dụng để lưu trữ điện và cung cấp khi có yêu cầu, được phân loại như ắc quy điện, thuộc nhóm 85.07, mã số chi tiết tùy thuộc vào thành phần cấu tạo của pin.


 3. Theo trình bày, Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam đã khai báo mặt hàng trên theo các mã số khác nhau là 8506.50.00 và 8507.80.99 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư gia công - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và đều được cơ quan hải quan chấp nhận. Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh kiểm tra vụ việc, chỉ đạo các Chi cục Hải quan đối chiếu hàng hóa thực tế nhập khẩu với tên hàng, mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, các quy định về phân loại hàng hóa và nội dung hướng dẫn tại điểm 2 nêu trên để xác định mã số hàng hóa thống nhất. Báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan trước ngày 10/05/2015.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, TCHQ-TXNK (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái