BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3367 / TCHQ - TXNK

V/v vướng mắc xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan đối với mặt hàng giấy

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.


Trả lời công văn số 325 / HQCT - KTS ngày 26/02/2015, 477HQCT-KTS ngày 26/03/2015 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ về việc vướng mắc xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan đối với mặt hàng có tên khai báo “Giấy lớp mặt, chưa tráng phủ, định lượng 140 và 170 g/m2” nhập khẩu từ ngày 29/9/2010 đến ngày 11/5/2014, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Cần Thơ, căn cứ thẩm quyền, trình tự, thủ tục kiểm tra sau thông quan tại Điều 80 Luật Hải quan số 54 / 2014 / QH13 ngày 23/6/2014, Điều 98, 100 Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Điều 143 Thông tư số 38 / 2015 - TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn phân loại mặt hàng giấy “Kraft lớp mặt không tráng, lớp bề mặt làm bằng bột giấy tẩy trắng, lớp đế từ bột chưa tẩy trắng, định lượng 140g / m 2, độ bục 567 kPa, dạng cuộn, chiều rộng 170cm”, “Kraft lớp mặt không tráng, lớp bề mặt làm bằng bột giấy tẩy trắng, lớp đế từ bột chưa tẩy trắng, định lượng 170g / m 2, độ bục 750 kPa, dạng cuộn, chiều rộng 175cm” tại công văn số 14310 / TCHQ - TXNK ngày 28/11/2014 để xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan theo đúng quy định. Trường hợp doanh nghiệp không đồng ý kết quả kiểm tra sau thông quan và khiếu nại thì giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Cần Thơ được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Kiểm tra sau thông quan (để biết);

  • Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái