BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3373 / TCHQ - TXNK

V/v thông quan hàng hóa

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

(Đ/c: Tổ 21, Phường Cam Giá, Tp.Thái Nguyên)


Trả lời công văn số 203 / GTTN - KHKD ngày 27/03/2015 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên về việc đề nghị được thông quan các lô hàng đã về đến cảng Hải Phòng trong thời gian chờ xem xét, quyết định về việc phân loại, thu thuế mặt hàng phôi thép, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 46 Nghị định 127 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ và Điều 33 Thông tư 190 / 2013 / TT - BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế trong lĩnh vực hải quan, để có cơ sở xem xét việc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đề nghị Công ty có văn bản đề nghị tạm dừng biện pháp cưỡng chế gửi Cục Hải quan nơi phát sinh khoản nợ bị cưỡng chế (kèm theo thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với số tiền thuế nợ) để được xem xét, giải quyết theo trình tự quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ TP.Hải Phòng (để p/h t / hiện) ;

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang