BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3374 / TCHQ - TXNK

V/v chưa cưỡng chế thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH MTV Điện máy đầu tư.

(135 Trần Hưng Đạo, P. Đông Hải, Q. Hải An, Hải Phòng)


Trả lời công văn số 17 / ĐM - ĐT 18 / ĐM - ĐT ngày 2 / 42015 của Công ty TNHH MTV Điện máy đầu tư về đề nghị chưa cưỡng chế thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về cưỡng chế thuế:


    Theo khoản 1 Điều 92 Luật quản lý thuế số 78 / 2006 / QH11 thì người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định thì bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Trường hợp của Công ty TNHH MTV Điện máy đầu tư, nợ thuế, tiền chậm nộp thuế đã quá 90 ngày nên bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.


    Việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề là một trong các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định tại Điều 93 Luật quản lý thuế số 78 / 2006 / QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Luật số 21 / 2012 / QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.


  2. Về việc chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế:


Theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 190 / 2013 / TT - BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế áp dụng đối với người nộp thuế được cơ quan Hải quan cho phép nộp dần tiền thuế nợ theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 83 / 2013 / NĐ - CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Thủ tục, thẩm quyền giải quyết đối với trường hợp nộp dần tiền thuê nợ thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 83 / 2013 / NĐ - CP ngày 22/7/2013 dẫn trên và Điều 134 Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


Đề nghị Công ty TNHH MTV Điện máy đầu tư nghiên cứu để thực hiện.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV Điện máy đầu tư biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK(3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang