BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3379 / TCHQ - TXNK

V/v xác định trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Trả lời công văn số 0109 / HQBRVT - TXNK ngày 13/01/2015; 026 / HQBRVT - TXNK ngày 06/1/2015; 3701 / HQBRVT - TXNK ngày 14/11/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu bị hư hỏng, tổn thất từ tàu Heung A Dragon bị chìm. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Đối với 09 tờ khai đã thông quan hàng hóa:


  Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 29 / 2014 / TT - BTC ngày 26/02/2014; Khoản 1 Điều 29 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì: việc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khi kiểm tra hồ sơ có đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo nhưng không thực hiện xác định trị giá tính thuế mà đã thông quan hàng hóa là không đúng quy định. Tuy nhiên do hàng hóa đã thông quan nên không quay lại để thực hiện được việc xác định trị giá tính thuế ở khâu trong thông quan. Do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện:


  • Kiểm tra sau thông quan (đối với các lô hàng thuộc 09 tờ khai đã thông quan) theo đúng quy định;


  • Chấn chỉnh các cán bộ hải quan có liên quan trong việc thông quan hàng hóa chưa đúng quy định.


 2. Đối với 02 tờ khai đã giải phóng hàng:


Đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và các thông tin đã có, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hóa đơn bán hàng tại thị trường trong nước, chứng từ tài liệu có liên quan, giải trình, làm rõ nội dung liên quan đến việc khai báo trị giá như: các yếu tố của giao dịch nhập khẩu, mức giá khai báo, phương pháp xác định trị giá tính thuế mà doanh nghiệp áp dụng; Thực hiện xác định trị giá, tính lại thuế, xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) và xác nhận thông quan hàng hóa, kiểm tra sau thông quan theo đúng quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục KTSTQ (để phối hợp);

 • Lưu: VT, TXNK-Giá (5b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái