BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3422 / TCHQ - TXNK

V/v khai báo giá chính thức

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam.

(Số 5 Ông Ích Khiêm, quận Ba Đình, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 65 / HHCPCC - 2015 ngày 2/4/2015 của Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung thủ tục hải quan đối với các lô hàng cà phê xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Đối với nội dung Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam kiến nghị liên quan đến khai báo giá chính thức tại công văn số 65 / HHCPCC - 2015 nêu trên đã được sửa đổi tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 39 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, theo đó “Người khai hải quan: Khai giá chính thức trên tờ khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan và nộp thuế chênh lệch (nếu có) trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm có giá chính thức”.


Đề nghị Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam căn cứ quy định nêu trên để thực hiện khai báo trị giá tính thuế theo đúng quy định


Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-TG (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái