BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3424 / TCHQ - TXNK

V/v xử lý tiền chậm nộp do NSNN chưa kịp bố trí kinh phí để nộp thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công an TP.Hà Nội;

(Đ/c: Số 87 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội)

Công ty TNHH TM và TBMT Hiệp Hòa.

(Đ/c: Số 11 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, TP.Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 161 / CAHN - PH14 ngày 05/02/2015 của Công an thành phố Hà Nội - Bộ Công an kiến nghị về việc miễn phạt chậm nộp thuế do chưa kịp bố trí ngân sách để nộp thuế đối với lô hàng 10 xe ô tô dẫn đoàn của Công an thành phố Hà Nội và công văn số 040 CV - HH / 2015 ngày 01/4/2015 của Công ty TNHH Thương mại và thiết bị môi trường Hiệp Hòa kiến nghị về việc chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


1/ Về xử lý tiền chậm nộp do NSNN chưa bố trí kịp kinh phí để nộp thuế (đối với tờ khai đăng ký trước ngày 01/01/2015):


Ngày 06/7/2011 Bộ Tài chính đã có công văn số 8866 / BTC - TCHQ hướng dẫn về việc không tính phạt chậm nộp do ngân sách nhà nước chưa kịp bố trí kinh phí để nộp thuế. Theo đó, thời hạn không tính phạt chậm nộp thuế được tính kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến không quá 15 ngày kể từ ngày Bộ Công an nhận được Giấy báo có của Kho bạc nơi giao dịch về số kinh phí đã được Bộ Tài chính cấp để nộp thuế.


Vì vậy, để có cơ sở xem xét không tính tiền chậm nộp do NSNN chưa bố trí kịp kinh phí để nộp thuế theo hướng dẫn tại công văn nêu trên, đề nghị Công an TP.Hà Nội cung cấp cho cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai Giấy báo có của Kho bạc nhà nước nơi giao dịch về số kinh phí đã được Bộ Tài chính cấp để nộp thuế lô hàng nêu trên.


Đề nghị Công ty TNHH TM và TBMT Hiệp Hòa liên hệ trực tiếp với Công an TP.Hà Nội và cơ quan Hải quan nơi có khoản nợ tiền chậm nộp của lô hàng nêu trên để được cung cấp thông tin về thời điểm Bộ Tài chính cấp kinh phí để nộp thuế và xem xét xử lý tiền chậm nộp theo quy định.


2/ Về chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế:


Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 46 Nghị định 127 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ và Điều 33 Thông tư 190 / 2013 / TT - BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính, để có cơ sở xem xét việc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng

hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đề nghị Công ty có văn bản đề nghị tạm dừng biện pháp cưỡng chế gửi Cục Hải quan nơi phát sinh khoản nợ bị cưỡng chế (kèm theo thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với số tiền thuế nợ) để được xem xét, giải quyết theo trình tự quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công an thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại và thiết bị môi trường Hiệp Hòa biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Tài chính (để b / cáo) ;

  • Cục HQ TP. Hải Phòng (để p/h t / hiện) ;

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái