BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3465 / TCHQ - TXNK

V/v thông quan hàng hóa

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

(Đ/c: Số 231 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 613 / CSSV - VTXNK ngày 01/4/2015 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng đề nghị được thông quan các lô hàng đã về đến cảng Hải Phòng trong thời gian chờ xem xét, quyết định về việc phân loại, thu thuế mặt hàng cao su tổng hợp.


Về vấn đề này, ngày 08/4/2015 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3132 / TCHQ - TXNK trả lời Công ty, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang