BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3466 / TCHQ - TXNK

V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty kỹ thuật giao thông Miền Nam.

(35/17 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số 14 / CV - ĐH ngày 30/3/2015 của Công ty kỹ thuật giao thông Miền Nam (sau đây gọi là Công ty) về phân loại mặt hàng an toàn giao thông, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Trường hợp hàng hóa của Công ty đề nghị phân loại là hàng hóa chưa làm thủ tục nhập khẩu. Tuy Công ty có gửi mẫu kèm theo nhưng bằng mắt thường không thể phân loại được mà cần phải phân tích giám định mới xác định được mã số hàng hóa. Do đó, Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sở để trả lời cụ thể mã số hàng hóa.


 2. Trường hợp Công ty đề nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số đối với hàng hóa dự kiến nhập khẩu thì thực hiện như sau:


  1. Về thủ tục xác định trước mã số:
   Theo quy định tại Điều 24 Nghị Định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ thì:


   • Tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số đến Tổng cục Hải quan.


   • Có trách nhiệm tham gia đối thoại với cơ quan hải quan nhằm làm rõ nội dung đề nghị xác định trước mã số theo đề nghị của cơ quan hải quan.


   • Thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Hải quan trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi nào liên quan đến hàng hóa đã đề nghị xác định trước mã số, trong đó nêu nội dung, lý do, ngày, tháng, năm có sự thay đổi.


  2. Về hồ sơ đề nghị xác định trước mã số:


Theo quy định tại Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/04/2015 thì hồ sơ đề nghị xác định trước mã số gồm:


 • Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01 / XĐTMS / TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

 • Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.


Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty kỹ thuật giao thông Miền Nam biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCT. Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);

 • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng