BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3476 / TCHQ - TXNK

V/v phối hợp thu NSNN giữa TCHQ và các NHTM

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.


Phúc đáp công văn số 74 / HHNH - PLNV ngày 7/4/2015 của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phản ánh vướng mắc trong việc phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Tổng cục Hải quan trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các vấn đề Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (sau đây gọi là Hiệp hội) nêu tại công văn số 74 / HHNH - PLNV nêu trên.


Để khắc phục các vấn mà Hiệp hội đã nêu tại công văn nêu trên, ngày 15/4/2015, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3353 / TCHQ - TXNK ngày 15/4/2015 (gửi kèm theo) yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chấn chỉnh công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại, đồng thời đã cử Đoàn công tác tới một số Chi nhánh của các ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (BIDV, Agribank, Viettinbank, Vietcombank) để xác định các vướng mắc và đề xuất các biện pháp tháo gỡ.


Sau khi nhận được báo cáo kết quả rà soát, chấn chỉnh của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và kết thúc đợt làm việc với các ngân hàng thương mại nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Hiệp hội bố trí buổi làm việc giữa hai bên để thống nhất xử lý các vướng mắc. Trên cơ sở đó, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức hội nghị để tổng kết, đánh giá việc thực hiện phối hợp thu nộp ngân sách nhà nước với các ngân hàng thương mại.


Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên và mong muốn tiếp tục nhận được sự cộng tác, hỗ trợ của Hiệp hội và các ngân hàng thương mại trong hiện đại hóa công tác thu nộp ngân sách nhà nước góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.


Xin trân trọng cảm ơn!



Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng cục trưởng (để b/c);

  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để biết);

  • Hội đồng tư vấn CCTTHC - Bộ Tư pháp (để biết);

  • Vụ Thanh toán NHNN Việt Nam (để p/h);

  • Cục CNTT&TKHQ (để p/h);

  • Lưu: VT, TXNK (03b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái