BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3487 / TCHQ - CNTT

V/v: chính thức triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Các hãng tàu


Thực hiện triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế, sau khi trao đổi với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, Tổng cục Hải quan thông báo như sau :


  • Thời gian triển khai: Từ 9:00 ngày 06/5/2015.


  • Địa điểm triển khai: Các cảng biển thuộc Tỉnh Quảng Ninh, TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


/ / www .vnsw.gov.vn/" class="a" target="_blank">Bắt đầu từ thời điểm trên, toàn bộ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, giao nhận sẽ thực hiện khai báo thủ tục tàu biển, bao gồm cả bản lược khai hàng hóa điện tử (e-manifest) trên cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https: / / www .vnsw.gov.vn/" target="_blank"> / / www .vnsw.gov.vn.


/ / www .vnsw.gov.vn/" class="a" target="_blank">Doanh nghiệp chưa đăng ký tài khoản và chữ ký số để thực hiện khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia đề nghị tham khảo bản hướng dẫn thủ tục đăng ký và tải xuống tài liệu hướng dẫn khai báo trên hệ thống từ cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https: / / www .customs.gov.vn/" class="a" target="_blank"> / / www .vnsw.gov.vn hoặc tại trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ / / www .customs.gov.vn/" target="_blank">http: / / www .customs.gov.vn.


Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai Tổng cục Hải quan đề nghị các doanh nghiệp liên hệ để được hỗ trợ theo đường dây nóng ((04) 37 824 754, (04) 37 824 755, (04) 37 824 756,

(04) 37 824 757).


Đầu mối liên hệ thuộc Tổng cục Hải quan: Đ/c Phạm Duyên Phương - Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin - Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, ĐT: 0903468686, email: phuongpd@customs.gov.vn.


Tổng cục Hải quan thông báo để quý doanh nghiệp phối hợp thực hiện. Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);

  • Phó TCT Vũ Ngọc Anh (để biết);

  • Lưu: VT, CNTT(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh