BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4234 / BTC - TCHQ

V/v xóa tiền chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

(1A Đào Duy Anh, Hà Nội)


Trả lời công văn số 524 / HHVN - KTNB ngày 9/3/2015 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về đề nghị xóa tiền chậm nộp thuế của Công ty Cổ phần vận tải Biển Bắc số tiền 9.960.079.699 đồng tại Cục Hải quan TP Hải Phòng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Theo quy định tại Điều 65 Luật quản lý thuế số 78 / 2006 / QH11 ; khoản 20 Điều 1, Điều 2 Luật số 21 / 2012 / QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật thì trường hợp của Công ty Cổ phần vận tải Biển Bắc không thuộc đối tượng được xóa tiền chậm nộp thuế.


Luật số 71 / 2014 / QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 1/1/2015 không quy định nội dung về xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trước ngày 1/7/2013 của doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan đã nộp khoản nợ thuế gốc trước ngày 31/12/2014. Vì vậy, đề nghị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chỉ đạo Công ty Cổ phần vận tải Biển Bắc nộp tiền chậm nộp theo quy định.


Bộ Tài chính thông báo để Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam được biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Lưu: VT, TCHQ

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái