BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4542 / BTC - TCHQ

V/v thành lập kho hàng không kéo dài tại 200 / 8 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty cổ phần Logistics Hàng Không (ALS).

(Đ/c: số 17 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội)


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 292 / VPCP - KTTH ngày 13/01/2015 về việc thành lập kho hàng không kéo dài tại 200 / 8 phố Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý để kho hàng không kéo dài của Công ty cổ phần Logistics Hàng không (ALS) tại địa chỉ 200 / 8 phố Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội đi vào hoạt động.


  2. Đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan thành phố Hà Nội bố trí cán bộ, công chức hải quan làm thủ tục, kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại kho hàng không kéo dài kịp thời nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của doanh nghiệp.


  3. Giao Cục Hải quan Hà Nội ban hành quy trình hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chưa được làm thủ tục hải quan, hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan, được vận chuyển từ kho hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài về kho hàng không kéo dài 200 / 8 phố Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội và ngược lại.


Bộ Tài chính thông báo để Công ty cổ phần Logistics Hàng Không (ALS) triển khai và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Văn phòng Chính phủ (để b/c);

  • Bộ Giao thông vận tải (để phối hợp);

  • UBND thành phố Hà Nội (để phối hợp);

  • Tổng cục Hải quan (để thực hiện);

  • Cục Hàng không Việt Nam (để phối hợp);

  • Lưu: VT, TCHQ(14b).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn