BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 638 / BVTV - KD

V/v hàng hóa xuất khẩu phải kiểm dịch thực vật.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH PACIFIC.


Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nhận được công văn số 0503 / CV - PTC ngày 05/3/2015 của Công ty TNHH PACIFIC (do Cục Giám sát quản lý về hải quan chuyển đến) về việc kiểm dịch thực vật hàng hóa xuất khẩu. Về vấn đề này, sau khi xem xét, Cục BVTV có ý kiến như sau:


Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật (Số 41 / 2013 / QH13) được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2013, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015. Tại khoản 1, Điều 31 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật nêu rõ: Vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi xuất khẩu phải được kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.


Theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 1 của Thông tư 30 / 2014 / TT - BNNPTNT thì dưa chuột, gừng, lá ớt, quả ớt thuộc danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.


Tuy nhiên, các mặt hàng dưa chuột muối, gừng muối, lá ớt muối, quả ớt muối của công ty đã qua quá trình chế biến (được muối) trước khi xuất khẩu nên đã loại trừ nguy cơ mang theo sinh vật gây hại thực vật do vậy sẽ không phải làm thủ tục kiểm dịch thực vật khi xuất khẩu.


Vậy, Cục BVTV thông báo để Công ty biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • VP Bộ NN (để b/c lãnh đạo Bộ);

  • Cục trưởng (để b/c);

  • Cục GSQL (thay trả lời);

  • Các Chi cục KDTV vùng;

  • Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Hoàng Trung