BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 650 / BVTV - KD

V/v thông quan lạc nhân nhập khẩu từ Ấn Độ.

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Tiến Thịnh Phát.


Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nhận được công văn số 68 / CV ngày 09/4/2015 của Xuất Nhập khẩu Tiến Thịnh Phát về việc thủ tục thông quan nhập khẩu lạc nhân từ Ấn Độ. Về vấn đề này, sau khi xem xét, Cục BVTV có ý kiến như sau:


Quyết định 485 / QĐ - BNN - BVTV ngày 06/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tạm ngừng nhập khẩu lạc nhân từ Ấn Độ. Điều 3 Quyết định 485 / QĐ - BNN-BVTV ghi rõ: Quyết định này có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ký. Như vậy, sau ngày 06/4/2015 thì Quyết định 485 / QĐ - BNN - BVTV sẽ có hiệu lực và mặt hàng lạc nhân từ Ấn Độ bị tạm ngừng nhập khẩu


Như vậy, các lô hàng lạc nhân từ Ấn Độ đã thực hiện kiểm dịch thực vật từ ngày 06/4/2015 trở về trước sẽ không phải chịu sự điều chỉnh của Quyết định 485 / QĐ - BNN - BVTV và vẫn được nhập khẩu vào Việt Nam nếu đáp ứng đầy đủ quy định về kiểm dịch thực vật cũng như các quy định pháp luật khác.


Vậy, Cục BVTV thông báo để quý Công ty biết và liên hệ với Cơ quan hải quan để làm các thủ tục tiếp theo./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục trưởng (để b/c);

  • Cục GSQL;

  • Chi cục HQHP;

  • Chi cục KDTV vùng I;

  • Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Hoàng Trung